Bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę. Nėra negabių kalboms. Yra tik netinkami mokymų metodai!

Kelias į finansinę laisvę

Visi buvome patek situacijas, kurios vliau mums turjo takos.

kaip užsidirbti pinigų pora per metus į kurią pamm sąskaitą pelninga investuoti

Tos gyvenim pakreipianios akimirkos pakeit ms pasaulir ir pasitikjim monmis, aplinkybmis, pinigais ir pasauliu. Jos pa keit ms kur užsidirbti pinigų mokėtojui geresn arba blogesn pus.

namuknygos.ltr. namuknygos.ltLT

Kai buvau eeri met, viena situacija suformavo mano poi r pinigus. Mano tvas susirgo kepen ciroze, tad buvo paguldy tas ligonin. Ten jis privaljo praleisti dvylika mnesi, nes bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę reikjo ramybs.

Net skaityti buvo nepatartina. Vien dien igirdau, kaip gydytojas pasak mano mamai, kad dar nra turjs tokio paciento, pas kur bt j tiek daug lanky toj. Paradoksas: mano tt kasdien aplankydavo maiausiai ei mons, o jam labiausiai reikjo visikos ramybs. Galiausiai sui nojome, kad mano ttis ligoninje toliau dirbo. Jis buvo advokatas ir, be savo tiesiogins veiklos, usim, kaip pats sak, praktika neturtingiesiems". Labai maas pajamas turintiems monms jis pa tardavo be jokio umokesio. Mama tuoj pat band tikinti tt, kad reikia liautis dirbus, ant raip gyvas jis i ligonins neieisis.

Gydytojai taip pat kalbjo, jog reikt pagaliau ateiti prot".

bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę kaip užsidirbti pinigų internete su minimalia rizika

Bet ttis usispyrs laiksi savo nuo mons ir dar tai, kas jam atrod reikalinga. Labai danai a valand valandas sddavau prie jo lovos ir klausydavausi, k jam pasakodavo mons.

Ir kaip manote, k jie sakydavo? Kiekvien kart buvo kalbama apie pinigus. Lankytojai nuolat dejuodavo. Visuomet bdavo kaltos nepalankios aplinky bs ir kiti mons. Teisins reikal dalies a nesupratau, todl man atrod, kad vis laik girdiu t pai istorij: rpesiai dl pinig, rpesiai dl pinig, rpesiai dl pinig I pradi man buvo domu klausytis, taiau greitai is usimimas pradjo erzinti.

Pa mau miau bjaurtis neturtu. Btent dl pinig trkumo mons jautsi nelaimingi. Neturtas juos vert nusieminus lankytis pas mano tt ligoninje ir maldauti pagalbos. A panorau bti pasitu rintis. Tvirtai pasiryau iki trisdeimt met tapti milijonieriumi. Vien pasiryimo neutenka Taiau tai dar nebuvo skmingos istorijos pradia.

Atsiliepimai

Tiesa, bdamas trisdeimtmetis pasiekiau savo tiksl, bet prie tai penkerius metus turjau daug skol, net atuoniolika kilogram svriau daugiau nei reikia ir labai nepasitikjau savimi. Dl sudtingos finansins pa dties pinigai mano gyvenime tapo pernelyg svarbs.

Pinigai visuomet gyja toki reikm, koki mes jiems suteikia me. Ir tada, kai turime finansini nesklandum, jie tampa per daug svarbs. Bet a turjau vilties, kad viskas pasisuks gerj pus. Maniau, jog kaip nors bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę susitvarkys.

Taiau niekas nesikeiia, kol mes tik viliams ir tikime. Viltis yra intelektuals raminamieji, geniali saviapgaul. Tikime Diev ar likimu? Dievas tikrai nra kosminis k diki globjas, mus apdovanojantis u neveiklum.

Senas teisin gas posakis sako: Visi mulkiai ir kvailiai gyvena tikdamiesi ir lauk dami". Ms vertybs ir tikslai turi sutapti A puoliau nevilt: kodl udirbdamas gana daug vis labiau grimz tu skolas? Kai pagaliau radau atsakym klausim, labai nuste bau. Ties pasakius, netikjau, kad pinigai yra gerai. Tiesiog bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę mai tavau prie savo paties skm.

Mano ttis po atuoneri met ligos mir. Tada labai danai gir bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę mones sakant: Jis mirtinai nusikamavo per daug dirbda mas".

Asmenybės augimas

A tikrai nenorjau savs mirtinai ivarginti, bet nenorjau bti ir toks neturtingas kaip tie vargai mons, kurie lankydavo mano tt ligoninje ir praydavo juridikai pakonsultuoti. A no rjau bti turtingas kuo maiau dirbdamas. Tiui mirus, mama iekojo uuovjos religijoje.

Ji tvirtai sitiki nusi sakydavo: Jau greiiau kupranugaris prals pro adatos skylu t, negu turtingas mogus pateks dang". Norjau bti doras mo gus ir maniau, kad neturtas yra gerai. Antra vertus, norjau bti turtingas, nes bjaurjausi skurdu. Skirtingos dvasins nuostatos trauk mane prieingas puses. Kol buvo is vidinis nesutarimas, vis trepsjau vietoje. Visokiais bdais bandiau praturtti.

Deja, kai k nors bandome, nesiimame konkrei veiksm. Mes tarsi paliekame atviras atsargi nes duris. Kas tik bando, paprastai laukia klities, galinios sutruk dyti pasiekti tiksl. Mes laukiame t klii, nes nesame tvirtai si tikin, ar ms siekiami tikslai mums naudingi ir ar esame pajgs juos gyvendinti.

Vien akimirk nebebkite bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę. Mielai paaikinsiu, kodl to praau. Optimizmas yra tikrai teigiama savyb, padedanti visur ma tyti gerus dalykus.

Bet su kitomis savybmis nesusijs optimizmas maai k tegali.

Kategorijos

Optimizmas danai klaidingai painiojamas su pa sitikjimu savimi. Optimizmas padeda matyti teigiamybes, o pasitikjimas savimi sutei kia tikrumo jausm, inojim, kad galime veikti ir blogus dalykus. Gyve nimo simfonijoje girdimi ne tik viess ir skambs tonai, ia pasi taiko ir tamsi, niri nat. Taiau savimi pasitikintys mons ne bijo sunki situacij.

bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę

Pasitikintis savimi yra tas, kuris i savo praeities ino, kad gali savimi pasitikti. Tokio mogaus niekas negali sustabdyti, nes jis yra tikras, kad veiks visus sunkumus. Jis sau tai jau pakankamai daug kart rod.

4 Tipps, die Dich REICH machen und die arme Menschen nicht kennen

Kaip js per trump laik galite isiugdyti pasitikjim savi mi, perskaitysite treiame skyriuje. Ugdant pasitikjim savimi, ypa svarbus vaidmuo tenka finan sams. Bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę neleidia atsirasti nepagrstam optimizmui. Banke esan ios sskaitos aikiai parodo finansin padt ir tuioms kalboms vietos nebelieka. Jei norite isiugdyti pasitikjim savimi, privalote susitvarkyti finansus.

Js finansin padtis turi tapti rodymu to, kad niekas negali js sustabdyti. Negalima leisti, kad js finansin padtis lugdyt pasitikji m savimi. Be pasitikjimo savimi ne gyvenate, o tik iaip ne taip egzistuojate. Niekuomet nesuinosite, kokios jgos slypi jumyse. Niekuomet nerizikuosite. Netobulsite kaip asmenyb. Nedarysite to, k sugebtumte.

Kelias į finansinę laisvę. Bestseleris Nr.1 | namuknygos.lt

Neinaudosite viso savo potencialo. Nepasiti kintis savimi mogus nieko neveikia, nieko neturi ir yra niekas. Visa tai neturi nieko bendra su optimizmu.

bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę

Btent apie tai ir bus kalbama ioje knygoje. Suinosite, kaip sureguliuoti finansin padt, kad pinigai dirbt ne prie jus, o jums.

Bodo Schafer

Pinigai js gyvenim gali arba apsunkinti, arba palengvinti. Kokia js padtis Ar manote, kad js paaukimas yra nuveikti daugiau? Kad tai" negali bti jau viskas?

  1. Triušio kriptovaliuta
  2. Bodo Schäfer yra nenuginčijamas praktikas laiko valdymo ir finansų srityse, turi nestandartinį mąstymą ir viso to dėka jis tapo plačiai žinomas.
  3. Kas yra demonstracinės sąskaitos atidarymas
  4. Pamm investicines pajamas
  5. Šios knygos pasakoja apie žymiausius verslininkus, jų darbo metodus, apie sėkmes ir nesėkmes.
  6. 21 Praktiniai Bodo Schafer Patarimai
  7. Kelias į finansinę laisvę - namuknygos.lt

Esate vertas daugiau, negu iuo metu turite? Gal tai tik laiko klausimas ir js bsite pasiturintis? Taigi praom trumpam atsisakyti optimizmo ir atsakyti, kiek pa didjo js asmeninis turtas per pastaruosius septynerius metus. Paraykite konkret skaii, reikiant padidjus arba sumajus js turt.

Paieškos rezultatai

Tokie skaidai sugriauna visas iliuzijas, bet tiksliai nusako esam pa dt. Jei elgsits kaip iki bodo schäfer savo kelią į finansinę laisvę, po septyneri met vl pamatysite tok pat skaii. O bgant metams i tendendja vis stiprs. Jei nori te sulaukti kitoki rezultat, privalote kai k nuveikti: jums reikia pasirinkti naujus kelius, o to pradia yra js mintys.

Js mstymo bdas jus padar tok, koks esate iandien. Bet toks pat mstymas js nenuves ten, kur mielai btumte. K i tikrj manote apie pinigus? Js gyvenate nuolat bendrau damas su savimi.

Taip pat perskaitykite