Nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos

Šios naujovės pacientams gali duoti labai daug naudos, tačiau gali padaryti ir žalos, priklausomai nuo to, kaip jos bus praktiškai taikomos.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos 10 maisto produktų nuo hipertenzijos

Norėdamos padėti gydytojams nuspręsti — ar jie turėtų užsiimti tokia veikla ir jei taip, tai kokios tokios veiklos sąlygos, — asocijuotos medicinos organizacijos turi pasitelkti įvairius analitinius sprendimų priėmimo metodus, o ne tie- siog aklai vadovautis egzistuojančiais etikos kodeksais. Nepaisant akivaizdžios medicinos etikos kaitos, beveik visi gydy- tojai sutinka, kad kertinės medicinos vertybės ir etiniai medicinos principai nekinta ar bent jau neturi kisti.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos žinomų žmonių, kenčiančių nuo hipertenzijos

Kadangi žmogus negali vi- sada būti sveikas, jam ir toliau reikės užjaučiančių, kompetentingų ir autonomiškų gydytojų, kurie juo pasirūpintų. Medicinos etika gali kisti ir laikui bėgant kinta priklausomai nuo medicinos mokslo ir technologijų raidos bei socialinių vertybių per- mainų, kurios skirtingose šalyse priimamos įvairiai.

ethics_manual_lithuanian

Pavyzdžiui, na- cionalinės medicinos asociacijos eutanazijos atžvilgiu laikosi labai skirtingų nuostatų. Kai kurios asociacijos eutanaziją smerkia, kitos laikosi neutralios pozicijos, bet mažiausiai viena, būtent Karališkoji Olandijos medicinos asociacija, su tam tikromis išlygomis jai prita- ria.

Kalbant apie sveikatos priežiūros prieinamumą, kai kurios naci- onalinės medicinos asociacijos palaiko visų piliečių lygybės idėją, o kitos yra linkusios toleruoti didelius socialinius netolygumus.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos vaistai hipertenzijai mažinti

Kai kuriose šalyse labiau domimasi etinėmis problemomis, susijusiomis su naujų medicinos technologijų taikymu, kitose, kur tokios techno- logijos nėra plačiai paplitusios, panašūs klausimai nėra svarstomi. Kai kuriose šalyse gydytojai yra tikri, kad vyriausybinės institucijos 35Medicinos etikos vadovas-Pagrindiniai medicinos etikos bruožai nevers jų elgtis neetiškai.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos vaistas angina hipertenzija

Gali atrodyti, kad šie skirtumai gana reikšmingi, tačiau panašumų yra dar daugiau. Visame pasaulyje gydytojai turi daug bendrų sąly- čio taškų: susirinkę į vieną draugiją, pavyzdžiui, PMA, paprastai jie sutaria prieštaringais etiniais klausimais, nors dažnai neapseinama ir be ilgų diskusijų. Esminės medicinos etikos vertybės, tokios kaip užuojauta, kompetencija ir autonomija, pridėjus gydytojų patirtį bei įgūdžius, visais medicinos ir sveikatos priežiūros aspektais sudaro tvirtą branduolį, leidžiantį analizuoti etines medicinos problemas ir priimti sprendimus konkrečių pacientų, piliečių ar tiesiog visuome- nės sveikatos labui.

Būdama vienintelė tarptautinė organizacija ir siekdama atstovauti visiems gydytojams, nepriklausomai nuo tautybės ar specialybės, Pasaulio medicinos asociacija PMA ėmėsi misijos — nustatyti ben- drus medicinos etikos standartus, kurie galėtų būti taikomi visame pasaulyje.

Kas yra medicinos etika? Apsvarstykite medicinos praktikos atvejus, kurie galėtų įvykti beveik kiekviename pasaulio kampelyje: 1.

Nuo savo veiklos pradžios m. Tai buvo padaryta metais PMA 2-ojoje generalinėje asamblėjoje priėmus Ženevos deklaraciją. Nuo tada šis dokumentas buvo kelis kartus peržiūrėtas, paskutinį kartą — metais. Antras uždavinys — sukurti Tarptautinį medicinos etikos kodeksą. Jis buvo priimtas PMA 3-iojoje generalinėje asamblėjoje m.

Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras

Šis kodeksas yra nuolatos maklura hipertenzija ir 36 Medicinos etikos vadovas-Pagrindiniai medicinos etikos bruožai Be šių pagrindinių etikos dokumentų, PMA parengė dau- giau kaip šimtą kitiems etikos klausimams skirtų tarptauti- nių rekomendacijų.

Dauguma jų yra susijusios su etiniais aspektais, kitos — su socialinėmis medicinos temomis, įskaitant medicinos mokymą ir sveikatos priežiūros siste- mų tobulinimą. Kiekvienais reduksinas nuo hipertenzijos apžvalgų PMA generalinė asam- blėja peržiūri kai kurias savo nuostatas arba priima naujas.

Nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos uždavinys buvo sukurti etines medicinos tyrimų su žmonėmis direktyvas. Tai užtruko daug ilgiau, nei buvo rengti ankstesni dokumentai: tik metais priimta Helsinkio deklaracija.

Retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinis centras

Šis dokumentas taip pat buvo periodiškai peržiūrimas, naujausia jo redakcija atlikta metais. Pasiekti tarptautinį sutarimą prieštaringais etiniais klausimais nėra lengva užduotis net ir tokioje palyginti darnioje grupėje kaip medikų visuomenė.

Jos devintasis leidimas pakeičia aštuntąjį, išleistą metais.

PMA užtikrina, kad jos etinės rekomendacijos atspin- dės tokį sutarimą, kuriam metinėje asamblėjoje bus pritarta bent trimis ketvirčiais balsų už kiekvieną naują ar peržiūrėtą dokumentą. Išankstinės tokio lygio susitarimo sąlygos — tai bendros visuotinės konsultacijos dėl pirminio projekto, nuoseklūs PMA Medicinos eti- kos komiteto nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos kartais specialiai tam klausimui paskirtos darbo grupės komentarų svarstymai, projekto tobulinimas ir dažnos papil- nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos konsultacijos.

Šis procesas gali trukti gana ilgai, priklauso- mai nuo klausimo sudėtingumo ar naujumo.

Šiandieninės slaugos ypatumai sergantiesiems demencijomis

Pavyzdžiui, paskutinės Helsinkio deklaracijos redakcijos pataisos buvo pradėtos m. Net ir tada liko neišspręstų klausimų, juos vėliau tai ir specialios darbo grupės.

Medicinos etikos vadovas

Norint gauti gerą rezultatą, labai svarbu gerai organizuoti visą pro- cesą, tačiau vien to nepakanka. Kaip matyti iš anksčiau minėtų etinių nuostatų, spręsdama klausimą, kas yra etiška, PMA remiasi ilgalaike medicinos etikos tradicija. PMA atsižvelgia ir į kitas nuo- mones — tiek į nacionalinių bei tarptautinių organizacijų pozicijas, tiek ir į etiką išmanančių asmenų nuomonę.

Kai kuriais klausimais, tokiais kaip informuoto asmens sutikimas, PMA požiūris sutampa su daugumos kitų institucijų nuomone.

nepriklausoma slaugos intervencija dėl hipertenzijos hipertenzija ir migrena

Kitais klausimais, tokiais kaip asmeninės medicininės informacijos konfidencialumas, PMA ryžtingai remia gydytojų poziciją, nors tam ir prieštarauja kai kurių vyriausybių, už sveikatos priežiūros sistemą atsakingų pareigūnų ar komercinių įmonių įsitikinimai.

PMA požiūris į etiką yra labai konkretus ir aiškus — teikti prioritetą konkrečiam pacientui arba ty- rime dalyvaujančiam tiriamam asmeniui.

Konkretiems gydytojams ir medicinos studentams medicinos etika nėra vien tik PMA ar kitų medicinos organizacijų rekomen- dacijų laikymasis.

  • Hipertenzija vyrams ka daryti
  • Vaistas nuo inkstų hipertenzijos
  • Hipertenzijos gydymas vaistiniais augalais
  • Vaistų hipertenzijos receptai
  • Она находилась так далеко, что мелкие детали были неразличимы.
  • Lengva hipertenzija kaip gydyti

Taip pat perskaitykite