Prekybos mokymo planas. Prekybos salės darbuotojo mokymo programa

prekybos mokymo planas

prekybos mokymo planas bitcoin datos perpus

Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos Vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m.

Mokykla į ugdymo turinį integruoja Sveikatos ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m.

Elektroninės prekybos agentas

Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: Socialinis pedagogas, psichologas, bendruomenės sveikatos specialistas, mokytojai prekybos mokymo planas nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro m.

Mokykla prevencinės programos įgyvendinimo būdus integruoja į dalyko -ų ugdymo turinį, įgyvendina per neformaliojo švietimo veiklas.

Mokomosios 37 savaičių trukmėsbaigiamosios 15 savaičių trukmės praktikos atliekamos mokyklų praktinio mokymo kabinetuose ir firmose, prekybos įmonėse. Dirba didmeninės prekybos firmose, pramonės įmonių prekybiniuose padaliniuose, įvairiose agentinio tipo įmonėse. Formuoja įmonės prekybos politiką. Užmezga kontaktus tarp pirkėjų ir prekių produkcijos bei paslaugų pardavėjų, tvarko įmonės veiklos bei finansų apskaitą, prognozuoja veiklos plėtotę.

Mokytojai pamokose kuria fiziškai ir psichologiškai saugią, mokymui -si palankią aplinką. Įgyvendindami ugdymo tikslus, sudaro sąlygas mokinių aktyviam mokymui -si tiek individualiai, tiek grupėse. Pagal galimybes dalykų mokytojai organizuoja formalųjį ir neformalųjį ugdymą už klasės,     mokyklos ribų: Biologijos mokytojas, siekdamas gerinti mokinių suvokimą apie ekologiją ir gamtą, parengia projektus, kurių metu mokiniai ne tik susipažįsta su mus supančia prekybos mokymo planas, bet ir kuria meninius darbus, mokosi rūšiuoti antrines žaliavas, bendrauja ir bendradarbiauja su socialiniais partneriais pvz.

prekybos mokymo planas

Mokytojai, siekdami padėti mokiniams šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje prekybos mokymo planas būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų ir dirbti inovatyviai, savo dalyko pamokose naudoja visas mokykloje esančias šiuolaikines mokymo -si technologijas: internetą, interaktyvią lentą, kompiuterius, profesijos kabinetų ir skaityklos įrangą, biblioteką ir pan. Mokiniams per technologijų pamokas yra sudarytos sąlygos naudotis moderniomis mokymo -si priemonėmis ir patenkinti individualius ugdymosi poreikius.

Mokykla, rūpindamasi mokinių fizine sveikata, sudaro sąlygas mokinių aktyviam poilsiui: sudarytos sąlygos sportuoti ne tik sporto salėje, treniruoklių studijoje, sporto aikštelėje, bet ir įsilieti į aktyvią prekybos mokymo planas veiklą už mokyklos ribų; esant geram orui, sudarytos sąlygos vesti užsiėmimus gryname ore, mokyklos sporto aikštelėje, Daugėlių pušyne.

prekybos mokymo planas

Mokykla, kurdama ir puoselėdama psichologiškai sveiką ir saugią aplinką, taiko šias priemones: mokyklos bendruomenės nariai, pastebėję patyčių ar smurto apraišką, nedelsdami ją sustabdo, apie tai informuoja mokinio -ių grupės vadovą, mokyklos vadovus. Prekybos mokymo planas būtinybei, mokinys nukreipiamas pas psichologą, socialinį pedagogą, kviečiami mokinio tėvai globėjai, rūpintojaimokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje; mokytojai per pirmą pamoką, o grupių vadovai per pirmą grupės valandėlę mokinius supažindina su elgesio reikalavimais pamokose, prekybos mokymo planas, Kuršėnų politechnikos mokyklos mokinio elgesio taisyklėmis, aptaria bendravimo, bendradarbiavimo su bendraklasiais, pedagogais, kitais mokyklos darbuotojais principus, suteikia informaciją, kur kreiptis prekybos mokymo planas vienai ar kitai problemai; grupių auklėtojai organizuoja temines klasių valandėles apie 2048 metų uždarbis, bendradarbiavimo naudą, sveiką gyvenseną ir kt.

Mokytojai pamokose kuria fiziškai ir psichologiškai saugią, mokymui si palankią aplinką. Įgyvendindami ugdymo tikslus, sudaro sąlygas mokinių aktyviam mokymui si tiek individualiai, tiek grupėse.

Mokymų kalendorius

Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, turės kūrybines galimybes gilinti savo žinias, tobulinti pažintines kompetencijas ir ugdytis vertybines nuostatas; Šios veiklos  padės mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis; Šios veiklos sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties.

Mokiniai, kurie mokosi pagal prekybos mokymo planas ir vidurio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla toliau — pažintinė kultūrinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo prekybos mokymo planas veiklos dalis.

Mokykla priima sprendimą, kiek šiai veiklai per mokslo metus skirs pamokų, atsižvelgdama į Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių.

Veikla turi būti siejama ne tik su mokyklos ugdymo tikslais, bet ir su mokinių mokymosi prekybos mokymo planas. Ši veikla turi būti organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: prekybos mokymo planas, muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose.

Mokykla priima sprendimą dėl šios veiklos organizavimo mokyklai tinkamu būdu: nuosekliai organizuodama per mokslo metus ar koncentruodama veiklą į tam tikrus laikotarpius pavyzdžiui, trimestro ar pusmečio pabaigojear kitaip; Mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama ne mažiau kaip 10 valandų pamokų per mokslo metus.

prekybos mokymo planas

Socialinė-pilietinė veikla fiksuojama dienyne. Organizuojant šio pobūdžio veiklas, rekomenduojama: Mokiniui, kuris mokosi, pagal vidurio ugdymo programas pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla toliau — pažintinė kultūrinė veikla yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis.

Mūsų svetainė naudoja slapukus angl. Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Slapukų naudojimo parinktys Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką. Funkciniai slapukai būtini Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės.

Ši veikla nuosekliai organizuojama per mokslo metus pagal vidurinio ugdymo, profesijos mokytojų ir neformaliojo švietimo vadovų planus, atsižvelgiant į Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą turinį ir pasiekimus, mokinių amžių.

Numatyta veikla siejama  su mokyklos ugdymo tikslais ir  mokinių mokymosi poreikiais.

Slapukų naudojimo parinktys

Grupės vadovams ir dalykų mokytojams rekomenduojama mokyklos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose netradicinėse aplinkose: organizuojant edukacines išvykas į įmones, lankant muziejus, parodas, parkus, istorijos, geografijos, kultūros ir kt.

Mokytojai ugdymo procese naudos įvairias veiklas ir ugdys mokinių gebėjimus: IKT prekybos mokymo planas, komunikacijos, technologija raštingumas; Mokykloje veiklos skirtos visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų mokymosi galimybių, pasiekimų ir socialinės padėties.

Kompiuterio vartojimo pagrindų mokymo programa Vidurinis 60 Programos tikslas — suteikti žinias ir įgūdžius asmenims,  nedirbusiems su kompiuterine technika, arba kurių prekybos mokymo planas nėra pakankami. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų metu supažindinama su naujausia kompiuterių aparatine įranga bei atvirojo kodo operacinėmis sistemomis ir taikomosiomis programomis. Galimybė mokytis patogiu metu, patogioje vietoje. VšĮ Vilties žiedas Fizinė, jutimo, psichikos, sutrikusio intelekto Dekupažo mokymo programa Pradinis Programos tikslas — supažindinti su dekoravimo tradicijomis ir istorija, suteikti žinių apie dekupažo pritaikymą, išmokyti sendinti buities daiktus, dovanas, išmokyti dekoruoti įvairius daiktus, sukurti gražias interjero detales, supažindinti su kasos aparatu, prekių ir pinigų apskaitos dokumentais, išmokyti reklamuoti savo gaminius. VšĮ Vilties žiedas Fizinė, jutimo, psichikos, sutrikusio intelekto Individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkymo mokymo programa Pradinis 68 Programos tikslas — organizuoti mokymą asmeniui, norinčiam įgyti individualaus gyvenamojo namo aplinkos tvarkytojo profesiją.

Mokytojai į ugdymo turinį įtrauks projektinėse veiklose dalyvavusių mokinių gerosios patirties sklaidą. Projektų vadovas ir projektų dalyviai talkins mokytojams ruošiantis netradicinėms, integruotoms pamokoms.

Mokytojai aktyviai taikys mokymosi išteklius ugdymo procese: Ugdant mokinių saviraišką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinant altruistinę veiklą mokykloje ir už jos ribų įgyvendinamos šios veiklos formos: ekskursijos, išvykos, etnokultūrinė ir kraštotyrinė veikla, parodos, darbinės veiklos, įvairūs renginiai pažintiniais tikslais, varžybos, pagalba.

Mokytojai, organizuojantys išvardintų veiklų formas prekybos mokymo planas mokyklos ribų, vadovausis Mokinių turizmo renginių žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Kuršėnų PM direktoriaus 12 įsakymu nr.

prekybos mokymo planas video kaip užsidirbti pinigų kriptovaliuta be investicijų

Mokiniai, dalyvaujantys pažintinėje, kultūrinėje, meninėje, sportinėje, praktinėje, socialinėje ar prevencinėje veikloje bus registruojami pagal formą F2.

Taip pat perskaitykite