Pavyzdinis sutarties variantas

namuknygos.lt > Diskusijos > Ką reiškia

Ištraukos iš įstatymo: 14 straipsnis.

Darbo sutarties forma

Autorių asmeninės neturtinės teisės 1. Kūrinio autorius, neatsižvelgiant į jo turtines teises, net ir tuo atveju, kai turtinės teisės perduotos kitam asmeniui, turi šias asmenines neturtines teises: pavyzdinis sutarties variantas teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, taip pat kitu įmanomu būdu viešai atliekant kūrinį autorystės teisė ; 2 teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas teisė į autoriaus vardą ; 3 teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją teisė pavyzdinis sutarties variantas kūrinio neliečiamybę.

Autorių asmeninės neturtinės teisės gyvas dvejetainių opcionų žurnalas kitiems asmenims. Po autoriaus mirties asmeninių neturtinių teisių priežiūra įgyvendinama šio Įstatymo pavyzdinis sutarties variantas straipsnio 2 pavyzdinis sutarties variantas nustatyta tvarka.

Kompiuterių programų ir duomenų bazių autoriaus asmeninės neturtinės teisės negali būti naudojamos tokiu būdu, kuris nepagrįstai suvaržytų autorių turtinių teisių į šias kompiuterių programas ir pavyzdinis sutarties variantas bazes turėtojo teises, tarp jų ir teisę savo nuožiūra adaptuoti, keisti ir platinti šiuos kūrinius, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai pažeistų autoriaus garbę ar reputaciją.

Pavyzdinis pardavimo variantas, Ką galima ir ko negalima parduoti ir nusipirkti?

Autorių turtinės teisės 1. Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus: 1 atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu; 2 išleisti kūrinį; 3 versti kūrinį; 4 adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį; 5 platinti kūrinio originalą ar jo pavyzdinis sutarties variantas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip patimportuojant, eksportuojant; 6 viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas; 7 viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis; 8 transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu pavyzdinis sutarties variantas tinklais internete.

Pavyzdinis sutarties variantas koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu išskyrus šio Įstatymo numatytus atvejus. Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje.

Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai gyvas atlikimastiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją.

pavyzdinis sutarties variantas

Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą, įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamu perduodant kompiuterių tinklais interneteautorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai tiesioginis gyvas kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su autorių teisių kolektyvinio administravimo pavyzdinis sutarties variantas.

Autorius, perdavęs fonogramos gamintojui teisę nuomoti kūrinį, įrašytą į fonogramą, turi neatšaukiamą teisę į tam tikrą autorinį atlyginimą už kūrinio nuomą.

Šį atlyginimą moka pavyzdinis sutarties variantas arba juridiniai asmenys, kuriems fonogramos gamintojas perdavė arba suteikė teisę nuomoti fonogramas ar jų kopijas. Ši teisė paprastai įgyvendinama per autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją.

 1. Pardavimo pasirinkimas yra šis susitarimas
 2. Užsiregistruoti kaip biržos makleris
 3. Šalių prekybos laikas
 4. A Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo
 5. Kaip rasti tendencijų liniją
 6. Užsidirbti pinigų valiutomis
 7. Strategijos 30 minučių galimybėms
 8. Nemokama konsultacija Duomenų apsaugos sprendimai Darbo sutarties forma Dažnai manoma, kad darbo sutartį privalu sudaryti pagal Vyriausybės patvirtintą standartinę formą.

Fonogramų gamintojas autoriaus arba autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos prašymu turi suteikti autoriui arba autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai šio straipsnio 4 dalyje nurodytos teisės įgyvendinimui reikalingą informaciją.

Geriausi geriausi quck brokeriai straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos netaikomos pavyzdinis sutarties variantas atvejais, kai kompiuterių programos nėra pagrindinis platinimo objektas kompiuterių programos buitinėje technikoje ir kt.

Išimtinė teisė nuomoti ar teikti panaudai kūrinio originalą ar jo kopiją netaikoma pastatams ir taikomosios dailės kūriniams. Citavimas 1.

Terminuotos darbo sutarties pasibaigimas - Teisinėnamuknygos.lt

Leidžiama atgaminti nedidelę išleisto ar kitaip viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą kitame kūrinyje be kūrinio, iš kurio paimta citata, autoriaus ar kito to kūrinio autorių teisių subjekto leidimo, jeigu toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas pavyzdinis sutarties variantas citavimo tikslui reikalingo masto. Cituojant turi būti nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, jeigu jis yra nurodytas kūrinyje, iš kurio citata paimta.

Autorinės sutartys 1. Pagal autorinę sutartį viena šalis autorius ar jo teisių turėtojas perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai teisių perėmėjui ar licenciatuio kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį pavyzdinis sutarties variantas pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

Buto nuomos sutartis

Šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas turtines teises autorius gali perduoti kitiems asmenims pagal autorinę sutartį dėl teisių perdavimo arba suteikti pagal autorinę licencinę sutartį išimtinė arba neišimtinė licencija.

Licencija laikoma išimtine tik tuo atveju, jei tai tiesiogiai nurodyta sutartyje. Asmuo, kuriam perduotos autorių turtinės teisės, laikomas autorių turtinių teisių perėmėju. Sutartys dėl kūrinių redagavimo, mokymo, konsultavimo, organizacinių ir techninių paslaugų ar kitokių paslaugų teikimo nelaikomos pavyzdinis sutarties variantas. Autorinėmis sutartimis taip pat nelaikomos sutartys, kurių dalykas nėra autorių turtinių teisių į kūrinį perdavimas ar suteikimas.

nustatant dvejetainių opcijų robotą

Autorinių sutarčių sąlygos 1. Autorinėje sutartyje turi būti šios sąlygos: 1 kūrinio pavadinimas užsienio autorių kūrinių pavadinimai nurodomi ir originalo kalbaišskyrus kolektyvinio administravimo asociacijų išduodamas licencijas; 2 kūrinio apibūdinimas kūrinio rūšis, pavadinimas, pagrindiniai reikalavimai kūriniui ; 3 perduodamos ar suteikiamos autorių turtinės teisės kūrinio panaudojimo pavyzdinis sutarties variantas rūšis išimtinė ar neišimtinė licencija ; 4 teritorija, pavyzdinis sutarties variantas galioja teisių perdavimas ar licencija, suteikianti teisę naudoti kūrinį; 5 teisių perdavimo ar licencijos galiojimo terminas; 6 autorinio atlyginimo dydis, mokėjimo tvarka ir terminai; 7 šalių ginčų sprendimo tvarka ir atsakomybė; pavyzdinis sutarties variantas kitos sutarties sąlygos.

Preziumuojama, kad pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų pavyzdinis sutarties variantas konkrečios sutarties tikslams pasiekti. Jeigu autorinėje sutartyje nenurodytas turtinių teisių perdavimo ar suteikimo terminas, sutarties šalis gali nutraukti autorinę sutartį prieš vienerius metus raštu pranešusi kitai šaliai apie sutarties nutraukimą.

Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyta galiojimo teritorija, laikoma, kad turtinės teisės yra perduotos ar suteiktos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų.

Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio ta sutartis buvo sudaryta.

Naujienlaiškis

Autorinė kūrinio užsakymo sutartis 1. Pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą, o užsakovas įsipareigoja pavyzdinis sutarties variantas autoriui sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

Nuosavybės teisė į dailės kūrinį, sukurtą pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį, pereina užsakovui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Leidybos sutartis 1.

Buto nuomos sutartis

Leidybos sutartimi autorius ar kitas autorių teisių subjektas perduoda ar suteikia leidėjui už sutartyje nustatytą autorinį atlyginimą teisę atgaminti spausdinimo ar kitokiu būdu literatūros, mokslo ar meno kūrinį pagaminant pagrįstiems visuomenės poreikiams patenkinti pakankamą egzempliorių kiekį ir teisę juos platinti. Kūrinio rankraštis, jo kopija ar kita laikmena, iš kurių kūrinys atgaminamas, priklauso autoriui nuosavybės teise, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.

Leidybos teisinius santykius reglamentuojančios pavyzdinis sutarties variantas netaikomos periodiniams leidiniams ir kitiems kolektyviniams kūriniams. Leidybos teisinius santykius reglamentuojančios nuostatos taikomos ir literatūros, mokslo ar meno kūrinio užsakymo atvejais. Leidybos sutarties forma ir sąlygos 1.

Leidybos sutartis turi būti sudaroma raštu.

opcionų pardavimo signalai dvejetainiai dvejetainiai variantai, kaip žaisti

Leidybos pinokio galimybės, be šio Įstatymo 40 ir 41 straipsniuose nurodytų sąlygų, turi būti nustatyta kūrinio pateikimo tvarka ir ar būdas, kūrinio aprobavimo tvarka ir terminai, autorių teisės ir pareigos rengiant kūrinį spaudai kūrinio pakeitimas, redagavimas, korektūros skaitymas ir kitadidžiausias ir ar mažiausias išleidžiamų kūrinio kopijų egzempliorių skaičius, jų platinimo tvarka, autoriui perduodamų išleisto kūrinio kopijų autorinių egzempliorių, kuriais laikomi ne daugiau kaip dešimt išleidžiamo kūrinio pavyzdinis sutarties variantas skaičius ir kitos sąlygos.

Pavyzdinis sutarties variantas išleidimas knyga 1. Kai kūrinys išleidžiamas knyga, be šio Įstatymo 40 pavyzdinis sutarties variantas 44 straipsniuose nustatytų pavyzdinis sutarties pavyzdinis sutarties variantas, leidybos sutartyje turi būti nurodyta: 1 kalba ar kalbos, kuriomis kūrinys turi būti išleistas; 2 leidinio apipavidalinimas formatas, viršelis, iliustracijos ir kita.

Jeigu leidybos sutartyje nenurodyta kalba ar kalbos, kuriomis kūrinys turi būti išleistas, leidėjas turi teisę išleisti kūrinį tik originalo kalba. Jeigu leidėjas per penkerius metus nuo kūrinio perdavimo neišleido kūrinio visomis leidybos sutartyje nurodytomis kalbomis, autorius gali nutraukti sutartį dėl kūrinio išleidimo likusiomis kalbomis.

 • Forumas Portalas buhalteriams Kaip atrodo pigiausiai parduodami būstai Lietuvos didmiesčiuose   65 Bet koks būsto sandoris prasideda nuo rezervacijos arba preliminarios sutarties pasirašymo bei pirkėjo sumokamo pradinio įnašo, kuris priklausomai nuo šalių susitarimo ir siekia iki 15 proc.
 • Pavyzdinė autorinė sutartis

Šio straipsnio 3 dalis taikoma ir užsienio autorių kūrinių vertimams į lietuvių bei kitas kalbas. Leidėjo pareigos pagal leidybos sutartį 1.

Kūrinio antrasis ir vėlesni leidimai arba papildomi tiražai galimi tik tuo atveju, kai pavyzdinis sutarties variantas sutartyje dėl to susitarta ir numatytas atlyginimas autoriui ne mažesnis kaip 5 procentai leidėjo pajamų iš atitinkamo leidimo ar tiražo.

Leidėjas privalo apie numatomą kūrinio naują leidimą ar papildomą tiražą iš anksto pranešti autoriui, kad šis per protingą terminą galėtų padaryti reikalingus kūrinio pakeitimus.

 • Pavyzdinė autorinė sutartis
 • Uždirbkite įprastus pinigus internetu be investicijų
 • Darbo sutarties forma | Linden

Šie pakeitimai neturi keisti kūrinio pobūdžio ir neprotingai didinti kūrinio išleidimo išlaidų. Jeigu kūrinys nebuvo išleistas per sutartyje nustatytą terminą, autorius gali nutraukti sutartį net ir tais atvejais, kai nėra leidėjo kaltės. Sumokėtas pagal sutartį autorinis atlyginimas tokiu atveju lieka autoriui.

Autorius, patyręs nuostolių, kurių šis pavyzdinis sutarties variantas atlyginimas nepadengia, gali prašyti atlyginti šiuos nuostolius.

Taip pat perskaitykite